Powrót

Pomagamy Ludziom Nauki

Fundacja została założona przez Polpharmę w 2001 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona hasłem - Pomagamy Ludziom Nauki.

Priorytetem dla firmy zawsze były potrzeby pacjenta różnie postrzegane w rożnych fazach jej rozwoju. Z tej filozofii wywodzi się Naukowa Fundacja Polpharmy - jedna z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców.

Jak działamy? Zobacz wideo

Jedyna taka fundacja

Głównym celem fundacji jest finansowanie realizacji projektów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe. Od momentu powołania Fundacji na ten cel przeznaczyliśmy już  ponad 21 mln zł, dzięki którym siedemdziesiąt dwa zespoły badawcze mogło kontynuować i rozwiać badania naukowe. Projekty wyłaniane są w drodze corocznie organizowanego konkursu. Organami statutowymi Fundacji są: Rada Nadzorcza, Zarząd i Rada Naukowa. Szczególne miejsce w strukturze Fundacji zajmuje Rada Naukowa, którą tworzą wybitni polscy uczeni, specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż. Do zadań Rady Naukowej należy ocena wniosków projektów badawczych nadsyłanych na konkurs, wybór recenzentów i stworzenie listy rankingowej wniosków dla rady i zarządu Fundacji, do których należy ostateczna decyzja o przyznaniu grantu.